ADAC 1


Poszukiwaliśmy ubezpieczenia assistance , ale takiego, które objęłoby nie tylko nasze auto. Ubezpieczenie to w razie awarii naszego holownika, musi umożliwić także holowanie przyczepy. Najlepszym chyba rozwiązaniem jest członkostwo w niemieckim ADAC, gdyż nie ma ograniczeń co do wieku auta, przypisane jest do osoby opłacającej składki członkowskie (a nie do pojazdu, jak to jest w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych). Tak więc jazda samochodem pożyczonym, czy też jego zmiana nie powodują utraty assistance. Ubezpieczenie obejmuje również kampery.

Logo ADAC

Co to jest ADAC?

ADAC (z niem. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) to największy w Europie niemiecki automobilklub zrzeszający ponad 17mln członków działający od 1903r. Zadaniem ADAC jest monitorowanie i promowanie transportu drogowego, sportu i turystyki dbając o interesy zmotoryzowanych użytkowników dróg.
Automobilklub posiada własną rozbudowaną sieć pomocy drogowej w postaci floty pojazdów w kolorze żółtym z czarnym napisem ADAC zwane również „żółtymi aniołami”. Są to mobilne warsztaty posiadające narzędzia oraz uniwersalne komputery diagnostyczne. pomagające nieść skuteczną pomoc w awariach na drodze. Takie zestawienie z odpowiednio wyszkolonym pracownikiem pozwala osiągnąć skuteczność w razie awarii na poziomie 84%.
ADAC również testuje samochody i zbiera dane na temat ich awaryjności, regularnie publikując ranking awaryjności aut z danych roczników.

Ponieważ zapisy do ADAC prowadzone są w języku niemieckim, którego ni w ząb nie rozumiem, w formalnościach pomógł mi Pan Maciej Bienert z portalu www.jazdawde.pl, którego pomoc polecam. Po wymianie kilku email-i z Panem Maciejem i ADAC stałem się członkiem tego klubu. Otrzymałem numer klubowy i w późniejszym czasie, po opłaceniu składki, również kartę członkowską. Teraz wyjazd będzie się odbywał z większym spokojem ducha. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nigdy nie skorzystam z pomocy assitance.
Po zapisaniu się do automobilklubu i opłaceniu składki  ADAC Plus (79,50€ + 4,00€ wpisowe, płatne za pierwszym razem) otrzymujemy kartę członkowską z numerem członkowskim, który jest właściwie najważniejszy i w razie potrzeby to on zostanie użyty.Karta ADAC

Ogólne informacje:

– Kiedy zaczyna się członkostwo w ADAC?

1.Członkostwo w ADAC rozpoczyna się w miesiącu, w którym został złożony wniosek i nie jest czasowo ograniczone. Chyba, że zostało ustalone inaczej podczas składania wniosku.
2. Członkiem automobilklubu jesteś od momentu otrzymania karty ADAC z Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem oraz pozostałych dokumentów związanych z Twoim członkostwem. m.in. ogólnych warunków członkostwa, regulaminu.

-Od kiedy mogę liczyć na pomoc ADAC?

1. Mam prawo korzystać z usług ADAC od godziny 00:00, w dniu złożenia wniosku, jeżeli pierwsza opłata roczna została wpłacona ( zaksięgowana na koncie ADAC). W przypadku polecenia zapłaty jeżeli pierwsza opłata roczna została wpłacona ( zaksięgowana na koncie ADAC).
2. Za szkody powstałe przed w/w terminem ADAC nie odpowiada- pomoc będzie udzielona odpłatnie.

– Kiedy kończy się członkostwo w ADAC?

1. Członkostwo w ADAC jest na czas nieokreślony, jego zakończenie musi mieć formę pisemną. Takie pismo powinno dotrzeć do ADAC nie później niż 3 miesiące przed datą, kiedy powinieneś opłacić składkę na kolejny rok.
2. Jeśli chodzi o ubezpieczenie ADAC PLUS ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem karencji.

– Kiedy i w jaki sposób muszę zapłacić składkę?

1. Składka płatna jest z góry na cały rok. Za kolejne lata składka powinna być opłacana pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok członkostwa. Oczywiście przyjdzie korespondencja z datą oraz formularzem do zapłaty.
2. Za szkody powstałe w czasie, kiedy składka nie została opłacona terminowo ADAC nie ponosi odpowiedzialności.
3. W przypadku gdy podczas udzielania pomocy ADAC lub Partner ADAC mający udzielić pomocy dopuścił się umyślnego lub nieumyślnego zaniedbania, naruszenia regulaminu i z jego winy powstały szkody na mieniu lub osobach – za odszkodowanie odpowiedzialność ponosi ADAC do sumy 512 tys. Euro.

§ 2. Które osoby są objęte ochroną w ADAC?

1. Posiadanie karty ADAC plus chroni Ciebie i Twoją rodzinę niezależnie od tego, czy w podróży jesteście razem, czy oddzielnie. Pomoc w przypadku choroby, skaleczenia, zranienia, śmierci oraz innych nieszczęśliwych wypadków (§12-21) przysługuje Tobie jak i Twojej rodzinie niezależnie od środka lokomocji ( np. samolot, pociąg itp.)
2. Ochroną objęta jest także rodzina jako małżonek, małżonka oraz niepełnoletnie dzieci. Jako małżonek, małżonka rozumie się również partnera życiowego, z którym zamieszkujesz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.
3. W przypadku poruszania się chronionym pojazdem (zgodnie z §3) ochroną objęci są wszyscy pasażerowie oraz kierujący (max. łącznie 9 osób) chyba, że w przypadku niektórych usług jest uzgodnione inaczej.
4. Wszystkie dotyczące Ciebie uzgodnienia/formy pomocy dotyczą również chronionych osób.
5. Wszystkie prawa wynikające z tych warunków przysługują wyłącznie Tobie.*
*Jest to tłumaczenie z niemieckiego języka prawnego, więc może być niezrozumiałe. Chodzi tu o to, że innym pasażerom nie przysługują większe prawa niż Tobie.

§ 3. Jestem członkiem ADAC, które samochody są ubezpieczone?

1.Ubezpieczone są wszystkie samochody zarejestrowane na członka ADAC, jego żonę/męża lub na niepełnoletnie dzieci. Mogą być to następujące pojazdy: motorowery, motocyle, przyczepy, samochody.
Ochroną objęte są także pojazdy nie wymagające rejestracji – należące do wyżej wymienionych osób.
2. Samochody i inne pojazdy wym. w pkt 1. nie zarejestrowane na osoby wym. w pkt 1. jeżeli członek ADAC, jego żona/mąż samodzielnie go prowadzą.
3. Pojazd będzie ubezpieczony, jeżeli jego konstrukcja i przeznaczenie zakwalifikowane jest jako osobowe do 9 osób łącznie z kierowcą.
szerokość – do 2,55m
długość – do 10,00m
wysokość – do 3,00m
DMC – do 3,5 t

Te same ograniczenia dotyczą również przyczep łącznie z ładunkiem, przyczepa może być jednoosiowa, ale jeżeli osie znajdują się w odległości do 1m – taka przyczepa także jest zaliczana jako jednoosiowa.
wyjątkiem są samochody kempingowe wys.3,20m oraz DMC 7,5t (ale są ograniczenia w pomocy)
4. Ładunek, bagaże też są ubezpieczone, o ile są one przeznaczone do użytku prywatnego, przewożone zwierzęta oraz towary szybko psujące się nie są ubezpieczone (są wyjątki – czytaj dalej)

§ 4. W jakim kraju przysługuje mi pomoc i co liczy się jako moje miejsce zamieszkania?

W przypadku szkody pomoc przysługuje na terenie Europy ( kontynent) oraz niektóre formy pomocy na całym świecie.
Miejsce zamieszkania – jest to adres podany przez członka ADAC w trakcie rejestracji lub adres zameldowania.

§ 5 Kiedy jestem chroniony podczas podróży?

1.Pomoc w przypadku zachorowania, skaleczenia, urazu ciała, śmierci oraz innych nagłych wypadków (par.12-22) przysługuje podczas podróży.
2.W podróży jesteś, kiedy znajdujesz się ponad 50km od miejsca zamieszkania.
3.Na terenie Europy (par4)zachodzi ochrona ,jeżeli w dzień w którym powstała szkoda nie jest kolejnym dniem powyżej 92 dni od opuszczenia miejsca zamieszkania . Każda szkoda która zaszła kiedy znajdowałeś się zagranicą w Europie ,50km od miejsca zamieszkania i przebywałeś tam do 92 dni będzie uznana jako zdarzenie ubezpieczeniowe. (Europa-pobyt do 92 dni jest podróżą)
4.Poza Europą czytaj punkt3 , lecz czas pobytu ograniczony jest do 45dni. (świat-pobyt do 45 dni jest podróżą)

§ 6, Za jakie szkody ADAC nie ponosi odpowiedzialności?

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe:
1.Gdy w czasie zdarzenia pojazd prowadziła osoba nieubezpieczona, lub ubezpieczona bez uprawnień do prowadzenia danych pojazdów. Ochroną objęci są jednak ubezpieczeni pasażerowie, którzy nie byli świadomi, że pojazd prowadzi osoba bez uprawnień.
2.Wskutek działań wojennych, zamieszek, huligaństwa, niepokojów społecznych, klęsk żywiołowych, trzęsień ziemi, oraz wybuchu atomowego.
3.Podczas kiedy pojazd brał udział w zawodach sportowych, gdzie jeździł z dużą szybkością. Samochody firmowe, które biorą udział w imprezach samochodowych także sportowych nawet, jeśli nie jeździły z dużą szybkością. Pozostałe formy pomocy w związku z zachorowaniem, skaleczeniem/urazem, śmiercią oraz innymi nieszczęśliwymi wypadkami (par12-22) przysługują bez zmian.
4.Podczas poruszania się pojazdem, który używany jest do zarobkowego przewozu osób, zarobkowego wynajmu, pojazdy z tablicami warsztatowymi do jazd próbnych.
5.Kiedy świadomie przyczyniłeś się do powstania szkody oraz szkody powstałe w skutek rażącego zaniedbania.

§ 12. transport chorych

1.w przypadku, gdy właściciela karty lub członka jego rodziny w trakcie podróży spotka niespodziewana choroba albo skaleczenie/zranienie i potrzebny będzie transport do szpitala – również lotniczy.
2. jeżeli lekarz ADAC uzna, że transport jest z punktu medycznego uzasadniony. Transport taki będzie zorganizowany przez ADAC i ADAC też zorganizuje opiekę podczas transportu – lekarz lub sanitariusz, transport odbędzie się do najbliższego szpitala od miejsca zamieszkania posiadacza karty.
3. Jeżeli nie bedziesz w stanie zaopiekować się swoim bagażem będzie on przewieziony do miejsca Twojego zamieszkania.
4. Opcja ta dotyczy całego świata tylko dla posiadacza karty i jego rodziny, a na terenie Europy wszystkich jadących samochodem. I wszyscy będą dowiezieni do swoich miejsc zamieszkania na terenie Europy.
5. Jako właściciel karty ADAC plus Ty i Twoja rodzina tj. żona, mąż, partner mieszkający pod tym samym adresem oraz nieletnie dzieci jesteś chroniony w każdej podróży czy jedziesz samolotem, samochodem, pociągiem czy pieszo.
6. Podróż w rozumieniu ADAC to przebywanie powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

§ 13. zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu w przypadku choroby, urazu

1. Jeżeli Ty lub Twoja rodzina przebywając w podróży musieliby czekać na ewentualny transport chorych, transport dzieci do miejsca zamieszkania, lub czekać na odwiezienie samochodu do miejsca zamieszkania po chorobie lub śmierci kierującego. ADAC zapewnia hotel i pokrywa koszty. ADAC płaci do momentu udzielenia pomocy max. 3 doby hotelowe do 65 Euro za osobę na całym świecie. Jeśli chodzi o Europę tą pomocą objęci są także pasażerowie samochodu nie będący Twoją rodziną.

§ 14. Odwiedziny u chorego

1. Jeżeli osoba ubezpieczona lub ktoś z jej rodziny podczas podróży zachoruje lub skaleczy / zrani się tak, że będzie musiał zostać w tym miejscu powyżej dwóch tygodni ADAC pokrywa koszt odwiedzin najbliższych osób.
2. ADAC pokrywa koszty dojazdu najbliższych + nocleg do sumy 512 Euro (Potrzebne jest zaświadczenie ze szpitala) dotyczy to terenu całego świata.
3. W Europie wszystkie te usługi obejmują wszystkich pasażerów pojazdu prowadzonego przez członka ADAC plus.

§ 15. odwiezienie dzieci do domu

1. Jeżeli właściciel karty, jego żona / mąż, partner/partnerka podczas podróży zachorują, skaleczą się lub umrą, to dzieci do lat 16, które przebywają z nimi (nieważne czy są ich czy tylko przebywają pod ich opieką) zostaną odwiezione do domu lub miejsca, gdzie będą miały zapewnioną opiekę.
Dotyczy to także starszych własnych dzieci, które ze względów zdrowotnych potrzebują ciągłej opieki (niepełnosprawność).
2. ADAC pokrywa koszty opiekuna, który odwiezie dzieci do miejsc wymienionych powyżej oraz transportu.
3. Jeżeli jest potrzebny transport bagaży do miejsca zamieszkania – także one zostaną dowiezione w ramach ubezpieczenia.

§ 16. Nieplanowany/nagły powrót z podróży

1.Jeśli Ty lub ktoś z członków Twojej rodziny jest zmuszony w trakcie podróży nagle ją przerwać lub przedłużyć z powodu:
a.członek Twojej rodziny lub najbliższy krewny (dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie)umrze, zachoruje i jego życie jest zagrożone lub jest ciężko ranny
b.jeżeli zaistniała znaczna strata na mieniu Twoim lub Twojego małżonka wyrządzona przez: ogień, wiatr, grad, powódź, podtopienie, lawinę, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi lub osoba trzecia dokona przestępstwa na Twoim mieniu i z wyżej wymienionych powodów Ty lub/i Twoja rodzina musicie wrócić z podróży i nie było to wcześniej planowane.
2.ADAC ponosi nieplanowane koszty związane z przejazdem do miejsca zamieszkania lub do miejscowości, gdzie wyżej wymienione zdarzenie miało miejsce oraz koszty noclegu dla Ciebie i dla Twojej rodziny do kwoty 2600 Euro/ za jedną szkodę.
3.Jeżeli nieplanowana podróż do domu nie może się odbyć chronionym pojazdem oraz gdy nie ma innej osoby, która mogłaby dowieźć samochód do miejsca zamieszkania na terenie Europy ADAC zorganizuje i pokryje koszty odwiezienia Twojego samochodu do domu.
4.ADAC może zażądać przedstawienia powodu nieplanowanego powrotu/powinieneś być gotowy to udowodnić.

§ 18. Odwiezienie zwierząt domowych

1. ADAC organizuje i pokrywa koszty odwiezienia zwierząt domowych tj. psów i kotów, które na wskutek Twojego (lub członka Twojej rodziny) skaleczenia, choroby albo śmierci pozostaną bez opieki w czasie podróży.
Zwierzęta te zostaną odwiezione do miejsca Twojego zamieszkania i przekazane wskazanej osobie, lub do najbliższego od Twojego miejsca zamieszkania schroniska dla zwierząt.
2.Odwiezienie pod wskazany adres odbędzie się tylko, kiedy zwierzę jest zdrowe i nie ma żadnych lekarskich przeciwwskazań.
Warunkiem odwiezienia jest także to, że zwierzę nie może powodować zagrożenia, być agresywne itp.ADAC może także rządać książeczki szczepień zwierzęcia lub innych potrzebnych dokumentów.

§19.Wysyłka lekarstw lub/ i okularów

1. Jeśli Ty lub członkowie Twojej rodziny podczas podróży, ze względu na stan zdrowia wymagane jest podanie zalecanych leków (na receptę), których nie ma możliwości nabyć w miejscu, w którym się znajdujesz.
2.ADAC organizuje zakup i wysyłkę oraz pokrywa jej koszty.(tylko wysyłki)
3.Za odbiór przesyłanych medykamentów oraz ich ew. oclenie odpowiada odbiorca.
Wszelkie koszty związane z odbiorem zostaną zwrócone. W przypadku zawinionego/umyślnego/z własnej winy nie odebrania przesyłki z ustalonego miejsca ADAC zażąda odszkodowania.
4.Lekarz ADAC w porozumieniu/konsultacji z lekarzem w kraju Twojego pobytu lub Twoim lekarzem rodzinnym decyduje o niezbędności podania i wysłania danego leku/medykamentu.
Wyłączenie: W krajach gdzie wymagana jest specjalna zgoda na wwóz lub wywóz poszczególnych leków /medykamentów lub jest dostępny na wewnętrznym rynku inny preparat o podobnym działaniu lub dany lek zaliczony jest, jako środek zabroniony.
5.W przypadku, gdy podczas podróży Twoje medycznie zalecane okulary lub szkła kontaktowe uległy uszkodzeniu, zagubieniu i miejscu w którym się znajdujesz nie ma możliwości nabycia zamiennika to zostaną one Tobie przesłane z Twojego miejsca zamieszkania pod warunkiem ,że zostaną one doręczone.
6.Na terenie Europy w/w usługi przysługują również pasażerom chronionego pojazdu podczas podróży.

§ 20. Pomoc w przypadku utraty dokumentów podróżnych
(nie na terenie Niemiec)

1.W przypadku, gdy Ty lub ktoś z Twojej rodziny podczas podróży utraci lub zostaną mu skradzione ważne dokumenty możesz liczyć na pomoc ADAC w uzyskaniu zastępczego:
dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz blokady kart kredytowych. W przypadku kart kredytowych ADAC wystarczy tylko wyrazić zgodę na blokadę.
2.Koszty związane z pozyskaniem tych dokumentów: telefonowanie, dojazdy, koszty noclegu oraz urzędowe opłaty pokrywa ADAC do sumy 260 Euro/jedno zdarzenie.
3.Na okoliczność utraty lub kradzieży dokumentów ADAC ma prawo wglądu w protokół policyjny zgłoszenia kradzieży lub straty.

§ 21. Pomoc w razie problemów językowych za granicą
Tłumacz service nie na terenie Niemiec

1.W przypadku, gdy Ciebie lub członka Twojej rodziny podczas podróży spotka choroba, wypadek, śmierć lub konflikt/problemy z urzędami lub potrzebujesz do komunikacji z miejscowymi lekarzami lub urzędnikami tłumacza.
2.ADAC pomoże Tobie poprzez swoje placówki oraz swoich wielojęzykowych lekarzy w tłumaczeniu rozmów z miejscowymi urzędami lub lekarzami. Jeżeli będzie konieczne ADACpośredniczy w zorganizowaniu i pomocy tłumacza przysięgłego.
3.ADAC pokrywa koszty pomocy takiego tłumacza do 160 Euro/każdy przypadek.

§ 22. Transport pojazdu w przypadku , gdy kierowca
niema możliwości dalszego prowadzenia go. (W Europie)

1.W przypadku, kiedy Ty lub inna osoba prowadząca chroniony pojazd będąc w podróży; z powodu choroby, skaleczenia, zranienia, kontuzji lub śmierci nie jest w stanie dalej prowadzić samochodu oraz nie ma innej osoby mogącej kierować pojazdem.
2.ADAC organizuje i pokrywa koszty wybranego wynajętego kierowcy, który odwiezie samochód razem z pasażerami, ładunkiem i bagażem do Twojego miejsca zamieszkania. Pozostałe koszty tego transportu ponosi ubezpieczony. Jeżeli nie ma pasażerów, których trzeba zawieźć z powrotem ADAC ma prawo przewieźć pojazd w inny sposób.
3.Niemożność kierowania musi trwać dłużej niż trzy dni (choroba, skaleczenie, urazy) oraz przewidywany czas braku możliwości kierowania pojazdem powinien być potwierdzony atestem lekarskim. Pojazd powinien spełniać normy bezpieczeństwa poruszania się po drogach i mieć wszelkie wymagane opłaty, przeglądy, OC, itp.

§ 23. Pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu, kolizji, wypadku

Jeżeli ubezpieczony pojazd został unieruchomiony z powodu kolizji, wypadku lub uszkodzenia,)
– ADAC organizuje pomoc mającą na celu przywrócenie pojazdu do stanu użytkowania o ile jest to możliwe na miejscu zdarzenia oraz pokrywa jej koszty do 200 Euro w tym drobne części zamienne.( Przyjeżdża samochód ADAC z mechanikiem) Dotyczy terenu Europy, gdy pojazd prowadzi osoba ubezpieczona w ADAC.
W Niemczech wyżej wymienioną ochroną objęty jest też pojazd członka ADAC, który prowadzi inna osoba za jego wiedzą i zgodą.

§ 24. Pomoc w przypadku zatrzaśnięcia, zagubienia, uszkodzenia kluczyków pojazdu.

1. Jeżeli pojazd jest unieruchomiony z powodu zatrzaśnięcia, zagubienia lub uszkodzenia kluczyków ADAC organizuje pomoc w postaci:
awaryjnego unieruchomienia samnochodu, dorobienia kluczy, uruchomienia pojazdu, odblokowania immobilaisera do kwoty 120 Euro. ADAC nie pokrywa kosztów materiału, nowego kluczyka.
Dotyczy terenu Europy

§ 25. Holowanie

Jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu, kolizji , wypadkowi lub został odnaleziony po kradzieży
(uszkodzony lub nie uszkodzony, ale pojazd musi być Twoją własnością) i dalsza jazda nim nie jest możliwa ADAC organizuje i pokrywa koszty transportu pojazdu pomocą drogową, osób i bagażu do 200Euro. Jeżeli jednoczesne przewiezienie samochodu, osób i bagażu nie jest możliwe, ADAC organizuje dodatkowy transport i pokrywa jego koszty również do kwoty 200 Euro.
ADAC zabezpiecza, oczyszcza pojazd oraz ładunek i pokrywa wszelkie koszty tych czynności.
Wyżej wymienionej pomocy ADAC nie udziela , gdy pojazd jest zajęty przez policję, służbę celną w trakcie czynności.
Powyższe dotyczy Europy jeżeli samochód prowadzi ubezpieczony w ADAC.
W Niemczech pomoc przysługuje również, gdy samochodem ubezpieczonego w ADAC kieruje inna osoba za jego wiedzą i zgodą.

§ 26. Ratunek

W przypadku, kiedy ubezpieczony pojazd (na terenie Europy) w wyniku uszkodzenia, wypadku lub kradzieży
(jeżeli jesteś jego właścicielem) zjechał z drogi i jego usunięcie/ zabezpieczenie/powrót na drogę wymaga specjalistycznego sprzętu
ADAC organizuje i pokrywa koszty takiego ratunku. Koszt nie jest ograniczony żadną kwotą.
W Niemczech dotyczy to również sytuacji, gdy Twoim pojazdem kieruje inna osoba za Twoją wiedzą i zgodą.

§ 27. zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu po uszkodzeniu samochodu

1.W przypadku, gdy ubezpieczony pojazd w Europie z powodu uszkodzenia, wypadku, kolizji nie nadaje się do jazdy i nie jest możliwe przywrócenie go do stanu używalności tego samego dnia lub został skradziony i jeżeli nastąpiło to w miejscu oddalonym przynajmniej 50 km od domu i konieczny jest nocleg. ADAC na Twoje życzenie organizuje i pokrywa koszty noclegu dla Ciebie i wszystkich pasażerów do 3 dób hotelowych, max. 65Euro za osobę na dobę.
2. Jeżeli Twój pojazd następnego dnia po szkodzie zostanie naprawiony ,ale nie możesz skorzystać z opcji – Pokrycia kosztów przejazdu po uszkodzeniu pojazdu – ADAC pokrywa koszty noclegu oraz przejazdów do 65 Euro.
3. Rachunek za naprawę należy zostawić do wglądu. W przypadku szkody całkowitej zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, w przypadku kradzieży zaświadczenie z policji.

§ 28. Zwrot kosztów przejazdów na krótkich trasach po uszkodzeniu samochodu

1. Jeżeli ubezpieczony samochód na terenie Europy ulegnie unieruchomieniu z powodu uszkodzenia, wypadku, kolizji lub kradzieży. ADAC zwraca koszty przejazdów na krótkich trasach dla Ciebie i Twoich pasażerów transportem miejskim, taksówkami do 30 Euro łącznie. Bilety autobusowe oraz rachunki należy zachować do wglądu.

§ 29. koszty przejazdów po uszkodzeniu samochodu

1. Jeżeli ubezpieczony samochód na terenie Europy ulegnie unieruchomieniu z powodu uszkodzenia, wypadku, kolizji lub kradzieży, w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. A Ty lub Twoi pasażerowie chcą kontynuować podróż do celu lub do miejsca zamieszkania
możesz wybrać podróż pociągiem do celu podróży i powrotem do miejsca gdzie miała miejsce szkoda. ADAC organizuje i pokrywa koszty biletów pociągami pierwszej klasy dla Ciebie i Twoich pasażerów łącznie z ładunkiem i bagażami.
2.Te same usługi przysługują, jeżeli zdecydujesz się wrócić do Twojego miejsca zamieszkania i w tym przypadku dostaniesz zwrot kosztów biletu kolejowego dla jednej osoby jadącej odebrać naprawiony samochód do miejsca gdzie miała miejsce szkoda. W przypadku kiedy wyżej wymieniona szkoda nastąpiła w odległości 1200 km od Twojego miejsca zamieszkania. Oprócz pociągu przysługuje Ci także transport lotniczy do Twojego miejsca zamieszkania dla Ciebie i Twoich pasażerów, łącznie z bagażami i ładunkiem.
3. ADAC organizuje i pokrywa koszty biletów lotniczych klasy ekonomicznej.
4.Oprócz pociągu i samolotu masz prawo także do samochodu zastępczego.
a. w przypadku szkody na terenie Niemiec ADAC podstawia samochód zastępczy na czas naprawy max. Do 7 dni.
b. za granicą ADAC pokrywa koszty wynajęcia samochodu na dojazd do miejsca zamieszkania do kwoty 500Euro
c. w innych przypadkach ADAC organizuje wynajem samochodu do czasu usunięcia usterki max. 7 dni, kwota do 52 Euro/doba, łącznie max. 364 Euro.
Rachunek za naprawę samochodu należy zachować do wglądu. W przypadku szkody całkowitej zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, w przypadku kradzieży zaświadczenie z policji.

§ 30. Transport uszkodzonego pojazdu

1. Jeżeli ubezpieczony pojazd na terenie Europy ulegnie unieruchomieniu z powodu uszkodzenia, wypadku lub kolizji, i:
a. Szkoda zostanie potwierdzona przez mechanika w warsztacie samochodowym
b. Nie ma szkody całkowitej(gdy koszty naprawy w Niemczech przewyższają wartość pojazdu) Koszty naprawy wylicza się za pomocą systemu komputerowego
c. W przypadku szkody na terenie Niemiec ubezpieczony pojazd nie może być następnego dnia po szkodzie przywrócony do stanu używalności
d. W przypadku szkody za granicą ubezpieczony pojazd jest w tym stopniu uszkodzony w takim stopniu, że w promieniu do 50km od miejsca zdarzenia w ciągu 3 dni roboczych nie można usunąć usterki oraz dostarczenie przez ADAC części zamiennych nie zmieni tego stanu.
2. ADAC zorganizuje i pokryje koszty przetransportowania pojazdu z bagażami i ładunkiem z miejsca postoju do warsztatu w miejscu Twojego zamieszkania. Samochód może być również transportowany do celu podróży, jeśli koszty będą niższe lub równe przetransportowaniu do miejsca zamieszkania.
3. Jeżeli to konieczne, ADAC holuje Twój samochód od miejsca zdarzenia do miejsca bezpiecznego postoju , skąd samochód może być odtransportowany do miejsca zamieszkania lub do celu podróży.
a, na terenie Niemiec ADAC transportuje Twój pojazd własną pomocą drogową
b, za granicą zlecamy tą usługę pomocom drogowym, które współpracują z ADAC
4. Niezbędne opłaty, które powstaną wskutek zabezpieczenia Twojego samochodu lub majątku, ewentualne opłaty także płaci ADAC.
5.W przypadku kiedy ładunek oraz bagaże nie mogą być transportowane razem z pojazdem, ADAC organizuje osobny transport do Twojego miejsca zamieszkania lub do celu podróży. W takim wypadku ADAC pokrywa koszty do wartości transportu pociągiem.
6.Te usługi przysługują również w przypadku, gdy ubezpieczony samochód został znaleziony po kradzieży (uszkodzony bądź nie uszkodzony) jeżeli nadal jest twoją własnością i nie stwierdzono szkody całkowitej.

§ 31. transport osób >>Pick-up<< service (w Niemczech)

1. W przypadku szkody na terenie Niemiec, gdy potrzebny jest transport samochodu, Ty oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu zostaniecie odwiezieni przez ADAC do miejsca zamieszkania na terenie Niemiec.
2. Jest możliwy także transport do celu podróży, o ile jego koszty nie będą wyższe niż transportu do miejsca zamieszkania.
3. Jeżeli pasażerowie nie mogą być transportowani łącznie z samochodem, ADAC organizuje i pokrywa koszty przejazdu pasażerów zgodnie z kosztami przejazdu po uszkodzeniu pojazdu.

§ 32. Wysyłka części zamiennych

1. Jeżeli ubezpieczony samochód na terenie Europy ulegnie unieruchomieniu z powodu uszkodzenia, wypadku, kolizji lub kradzieży części i do jego naprawy niezbędne są części zamienne, których nie można nabyć na miejscu zdarzenia. ADAC organizuje zakup oraz wysyłkę niezbędnych części, ADAC pokrywa koszty samej wysyłki, a koszt części zamiennych pokrywasz Ty.
2. ADAC pokrywa także koszty przesyłki powrotnej wymienionych części zamiennych ( skrzyń biegów, silników, osi i zawieszenia). W przypadku wysyłki silników, skrzyń biegów, osi i zawieszenia ADAC może zażądać wpłaty zabezpieczenia wysokości wartości tych części.
3. Odbiór wysłanych części oraz ich oclenie spoczywa na Tobie. Koszty związane z odbiorem będą zrefundowane przez ADAC. W przypadku, kiedy z Twojej winy części te nie zostaną odebrane z umówionego miejsca, ADAC zażąda odszkodowania.
4. Wysyłka części zamiennych jest niemożliwa w przypadku krajów, gdzie przepisy zabraniają wwożenia lakierów, olejów, smarów oraz innych niebezpiecznych towarów.

§ 33. Oclenie oraz złomowanie pojazdu (nie w Niemczech)

1. Gdy chroniony pojazd na terenie Europy z powodu szkody całkowitej, usterki, wypadku lub kradzieży nie może być transportowany do miejsca zamieszkania.
2.ADAC organizuje i pokrywa koszty złomowania/kasacji pojazdu oraz związanych z tym opłat celnych oraz koszty transportu od miejsca szkody do miejsca złomowania. Wszelkie opłaty będą zwrócone przez ubezpieczyciela. ADAC transportuje Twój bagaż oraz ładunek do miejsca zamieszkania. Jeżeli transport ładunku i bagażu nie jest możliwy wybranym przez Ciebie środkiem transportu- ADAC pokrywa koszty do wysokości kosztów transportu pociągiem.
3.Złomowanie/kasacja oraz oclenie nie przysługuje w przypadku, gdy są ku temu prawne przeszkody lub pojazd po kradzieży zmienił prawnego właściciela.
4.Kradzież pojazdu powinna być potwierdzona przez policję.

-pomoc kredytowa ADAC

1. ADAC Schutzbrief – ubezpieczenia AG pomoże Tobie w przypadku trudności finansowych za granicą. Pomoc udzielana jest w następujący sposób:
– kredyt wypadkowy
– kredyt na wypożyczenie samochodu
– kredyt na nocleg w hotelu
– kredyt na transport samochodowy lub lotniczy
– kredyt w przypadku choroby
– w nagłych przypadkach wyplata gotówki
Kredyty te należy spłacić w ciągu 14 dni od wystawienia rachunku przez ADAC.
2. Jeżeli ubezpieczeniem są objęte osoby trzecie, w/w usługi kredytowe przysługują również im. Oczywiście te usługi przysługują jeżeli nie zgłasza się z tego tytułu szkody do ADAC. Jeżeli została zgłoszona szkoda – te usługi przysługują Ci zgodnie z regulaminem nieodpłatnie.

-porady prawne za granicą

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z ruchem drogowym możesz liczyć na pomoc ADAC w znalezieniu prawnika, oraz pokrycie kosztów porady do kwoty 52 Euro.

W skład zakresu terytorialnego Europa wchodzą następujące kraje:

Niemcy, Egipt, Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Azory, Baleary (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera), Belgia, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Gibraltar, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Izrael, Włochy, Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, Gomera, Fuerteventura, Hierro, Ferro, Las Palmas), Kazachstan (tylko w europejskiej części), Chorwacja, Litwa, Łotwa, Liban, Libia, Liechtenstein, Luksemburg, Madeira, Malta, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja (tylko w europejskiej części), San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Serbia-Montenegro, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Spitzbergen, Syria, Czechy, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Watykan, Białoruś, Cypr</blockquote>

To może Cię zainteresować:

  • Choroba lokomocyjna i dziecko w podróży3 lutego 2014 Choroba lokomocyjna i dziecko w podróży Kuba jest żywym czterolatkiem kochającym samochody zarówno zabawki jak i te prawdziwe. Niestety tylko do pewnego momentu. O ile króciutkie […]
  • Tread Lightly1 sierpnia 2013 Tread Lightly Tread Lightly! to znaczy Jedź Delikatnie! Być może słyszałeś już tę nazwę, być może czytałeś o niej na stronie www.treadlightly.org i wiesz, że […]
  • Gry karawaningowe25 października 2013 Gry karawaningowe Tym razem coś dla zabicia nudy w deszczowe dni na kempingu bądź długie jesienne wieczory - gry karawaningowe znalezione w internecie. Życzymy […]
  • Hymer Eriba Nova 49120 marca 2013 Hymer Eriba Nova 491 Pod naszym oknem zaparkowała Hymer Eriba Nova 491, nasza pierwsza przyczepa kempingowa . Co prawda miał być kamper, ale niestety z różnych przyczyn […]
  • Aplikacje karawaningowe dla ANDROIDa3 marca 2013 Aplikacje karawaningowe dla ANDROIDa Poza ogólnie dostępnymi nawigacjami (np. AutoMapa), grami i podobnymi programami do telefonów z GPS oraz systemem Android dostępne są również […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

Komentarz do “ADAC